اخبار و مقالات

توجیه و تکرار یا مشاوره و یادآوری - قسمت دوم

مقداری از حرف‌ها دور شدیم اما این بحث برای تکرار بود و مورد بالا هم لازم بود اشاره شود. ما در سیکل تکرار می‌افتیم و به نظر میرسد سودآور باشد. خروج از آن هم به این سادگی ها نخواهد بود. برای خروج از آن اول مشاور متخصص و جدید انتخاب کنید دوم از مشاوران قبلی خود فاصله بگیرید.
اما نکته اصلی و دلیل نگارش این متن این موضوع است بیایم دو کلمه را بررسی کنیم یا بهتر بگویم به دو کلمه فکر کنیم. یک -  تکرار و دو - یادآوری
کاری که یک معلم ساده برای سال ها برای دانش آموزهای مختلف انجام می دهد تکرار آموزش است.اگه کسی برای بیدار کردن شما مجددا و مجددا و برای چهارمین بار و بیشتر شما را صدا می کند دارد تکرار می‌کند. آیا بوق ممتد ماشین‌ها مزاحمت شما را در مسیر رانندگی یا اشتباه رانندگی را به شما یادآوری می کند؟ نه او تکرار می کند. تصور فرمایید از پشت ماشینی به شما نزدیک می شود و مکرراً بوق میزند آیا موجب رضایت شماست احتمالا پاسختان منفی است او دارد تکرار می کند.
مفهوم برای شما بار گذاری می شود، تصویری برای شما شناسانده می شود، نشانه ای مفهومی را برای شما کد گذاری می کند. از دیدن یک تصویر، محتوایی به خاطر شما می آید، از یک جمله، خاطره ای برای شما زنده می شود. از دیدن یک آرم یک حسی در شما به وجود می‌آید، با دیدن اسم یک کتاب محتوای آن در ذهن شما بارگذاری می شود، نام نویسنده را می‌شنوید یک دو یا چند کتاب از او در ذهن شما تداعی می شود.
وقتی یک جمله ثابت برای چندمین بار به گوش شما، به دید شما یا به ذهن شما می رسد، عیناً و عیناً تکرار می کند و برای شما جذابیتی ندارد.
وقتی بیان متفاوت ولی مفهوم حدودا ثابت است از یادآوری استفاده شده است. عموماً افراد از یادآوری رنجیده خاطر نمی شود از اینکه موضوع به آنها یادآوری می شود تشکر می کنند.
شما از دیدن یک تصویر تکراری خسته می شوید حتی اگر زیبا باشد، شما از پوشیدن یک لباس تکراری خسته می شوید، شما از دیدن دوست خود با یک حالت خاص در زمان های مختلف خسته می شوید، از محیطی که شاید روز اول دلپذیر بوده است ولی امروز خسته می شوید فکر می کنید. مفهوم تکرار چیزی جز این است یک اتفاق، یک ظاهر، یک محتوای ثابت، به دفعات مختلف برای شما نمایش داده می شود. حالا فرض کنید که گلی را می بینید، یا بویی را استشمام می کنید، یا حسی به شما دست می دهد که یادآور یک خاطره است، کدام برای ذهن شما مناسب تر است؟
تکرار برای مخاطب جذاب نیست یادآوری باعث تشکر مخاطب می شود فاصله ی ناراحتی تا شادمانی و تشکر فاصله ی زیادی است فاصله ای به بلندای سود آوری.
شاید ابزارهای تکرار و ابزارهای یادآوری، روش های تکرار و روش‌های یادآوری یکسان باشد ولی فاصله تاثیر آن بسیار است.
به جای آن که با تکرار ذهن مخاطب را آسیب دیده و خسته کنیم، باید با یادآوری مفهوم خود را بیان کنیم .