اخبار و مقالات

تکنولوژی در تولید باکیفیت

امروزه رشد روزافزون تکنولوژي به گونه اي غیرقابل انکار بر صنایع مختلف تأثیر گذاشته است. با توجه به اهمیت کیفیت در صنعت و توجه روزافزون به این موضوع ، نگرش هاي مختلفی در خصوص راه ها و ابزار رسیدن به بهره وري توسط این منابع ارائه شده است .

امروزه بهره وري فراتر از یک معیار، به عنوان یک فرهنگ و نگرش به کار و زندگی مطرح شده و بهبود آن منشأ اصلی توسعه اقتصادي است. ارتقاي بهره وري بر پدیده هاي اصلی اجتماعی، اقتصادي و سیاسی جامعه تأثیرات وسیعی دارد. و این تکنولوژی است که توان بهروه وری را افزایش می دهد و از دیدگاه سیستمی با گسترش این تفکر در سطح منابع تولید اقتصادي جامعه می توان نتیجه گرفت که افزایش بهره وري شرکت ها موجب افزایش بهره وري ملی شده و آن نیز به بالا رفتن قدرت خرید مردم و رونق اقتصادي در درازمدت و ایجاد افزایش کیفیت منجر خواهد شد .

کیفیت را می توان به عنوان به دست آوردن مزیت از طریق حفظ شرایط بهبود یافته در یک سطح از پیش تعیین شده برای رقابت، به وسیله کنترل آماری تامین کنندگان و تولید ،  حلقه های کیفیت ، رسمی کردن و استاندارسازی فرآیند و غیره می باشد تعریف کرد، این کیفیت یکی از ویژگی های است که توسط تکنولوژی تکمیل و حاصل می شود

سازمان شرکت پنجره آسا با بهره مندی از تکنولوژی روز در برنامه ریزی و تولید محصولات این موفقیت را به دست آورده است، که امروز در مراجع مختلف به عنوان یک محصول با کیفیت شناخته می شود .

در پنجره و نمای آلومینیومی یکی از بخش های مهم ساختمان است که با حفظ کیفیت می تواند به ارتقاع کیفیت سازه ساختمان بسیار کمک کند .

نقش تکنولوژي پیشرفته تولید در توسعه بهره وري از طریق رضایت مشتري، جلوگیري از بروز خطا و تأکید بر کیفیت طراحی و بهبود مستمر، شرایط را به نحوي فراهم کند تا سازمان، ضمن استفاده بهینه از منابع مادي، انسانی و اطلاعات؛ در ارائه محصولات و خدمات مطلوب به بهترین شکل عمل کند.

یکی از دلایلی که باعث ایجاد رضایت مشتریان در شرکت پنجره آسا شده است ، استفاده از تکنولوژی بوده است ، تکنولوژی که با دانش فنی و تجربه ی موثر حاصل شده است .

برای پنجره آسا باعث افتخار است تا با بهره مندی از نظرات شما مخاطبان بیش از پیش بتواند در جهت توسعه و کاربرد تکنولوژی ما را یاری رسانید .