دفتر فنی مهندسی

یکی از چالش های پیش روی تولید صحیح کنترل و نظارت بر فرآیندهای پیچیده تولید است. فرآیند هایی که اگر به خوبی مدیریت نشوند می تواند باعث کاهش میزان و کیفیت محصول نهایی و افزایش معایب تولیدی و انبار داری و در نهایت موجب خسران به تولید و محصول گردد. لذا وجود سیستم های نظارتی بر فرایند تولید می تواند به مدیران در جهت تصمیم گیری بهتر و انجام تولیدی با کیفیت یاری رساند.

دفتر فنی، مهندسی شرکت پنجره آسا با هدف تولید و توسعه دانش فنی، بهبود مقاطع سیستم ها و فرآیندها، رفع اشکال در سیستم های مختلف بر اساس ارزش های سازمان ایجاد و در حال توسعه است.

از آنجا که رکن اساسی هر پروژه برنامه ریزی، تأمین، تولید مدارک و مستندات فنی آن پروژه می باشد وظیفه بررسی مدارک فنی سفارش گذاری خرید مصالح موردنیاز و آماده سازی اسناد و مدارک اولیه جهت برنامه ریزی صحیح و تولید با کیفیت با نظارت دفتر فنی و مهندسی انجام می گیرد.

بهره مندی از دانش فنی، نرم افزارهای تخصصی، ترسیم، سفارش گذاری، تامین و تولید از امتیازات این واحد می باشد.

دفتر فنی و مهندسی پنجره آسا از مجموعه ی از نیروهای انسانی استفاده می کند که در زمینه ی کاری خود متخصص و در دوره های مختلف آموزشی شرکت داشته اند، طراحی و بهبود مقاطع اختصاصی آلومینیومی، انجام محاسبات فنی و فرآینده برنامه ریزی تولید، تامین و تولید محصول نهایی با استفاده از این دانش و تجربه انجام می شود.

اشتراک­ گذاری داده­ های علمی و راهنمایی و مشاوره در زمینه­ ی معرفی فرآیندهای تولید از جمله توانایی های شرکت پنجره آسا است.