خدمات نصب

خدمات نصب

یکی از مهم­ترین برنامه خدماتی شرکت پنجره آسا که به صورت مستقل و جاری همیشه در جریان است ارائه خدمات نصب چه در زمینه­ی مشاوره و چه در زمینه­ی اجرا است، تا به هنگامی که نصب به صورت کامل انجام نشده باشد همراهی و همکاری برای ما وظیفه ی تمام نشده است هنگامی که نصب و عایق بندی به خوبی انجام شود، بسیاری از عیوب ثانویه بوجود نخواهند داشت. در انجام خدمات نصب، مجموعه از نیروهای متخصص و آمزوش دیده و وسایل و لوازم اولیه مرغوب برای عایقبندی و درزبندها استفاده می نماید .

پنجره آسا خدمات را راهی بی پایان تا رسیدن به رضایت مصرف کننده می داند و شعار خود را که آسایش نزدیک است را هدف این خدمت قرار داده است.