نمای فريم لس ( سنتی)

در نماي فريم لس ( سنتي) سطح نما از طريق پروفيل هاي فلزي شبکه بندي مي گردد و بعد فريم نما در درون اين شبکه ها قرار مي گيرد. اين فريم ها داراي گستره رنگ هاي زيادي مي باشند.
سيستم هاي فرم لس که با عنوان فريم لس سنتي يا پنجره نمايي از آن ياد مي شود داراي فريمي است که از پشت شيشه را قاب کرده و روي پروفيل نگه مي دارد. نماي بيرون تنها پروفيل هاي بين شيشه ها ديده مي شود.
اين درزها بين يک تا دو سانتي متر عرض دارند و يکي از پرکاربردترين نماهاي ساختمان، نماهاي فريم لس ( سنتي ) به دليل زيبايي، آب بندي مناسب، نصب ساده و بار گذاري مناسب را به صورت يکجا بوده است که البته امروز بيشتر تمرکز روي فرم لس هاي مدرن با پروفيل لامل است.