• عمق فریم: 148mm
 • عمق لنگه: 36mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: insulating
 • ضخامت شیشه: 10-26mm
 • نفوذ هوا: 0.098 CFM/FT^2@299Pa
 • نفوذ آب: Static: 772 Pa Dynamic: 772 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • کشویی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 36mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 756 pa Dynamic: 756 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • کشویی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 48mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: عایق
 • ضخامت شیشه: 22mm ، 24mm
 • نفوذ هوا: 0.12 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 718 pa Dynamic: 718 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm ، 24mm
 • نفوذ هوا: 0.11 CFM/FT^2 299 Pa @
 • نفوذ آب: Static: 718 pa Dynamic: 718 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 56mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 815 Pa Dynamic: 815 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • درب
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
  منوی اصلی
  شرکت
  محصولات
  بلاگ
  میز کار من

  همین حالا ثبت نام کنید و ...