• نوع پنجره: لمینیت
 • ضخامت شیشه: 17.52-21.52mm
 • عرض مولیون: 96mm
 • ارتفاع مولیون: 135.7mm تا
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نرده شیشه ای
  • معمولی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 170mm
 • عرض تیغه: 67.6 - 300mm
 • زاویه تیغه: 90-162
  • نما
  • معمولی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 25.52 - 26.52
 • عرض مولیون: 50mm
 • ارتفاع مولیون: 160mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 148mm
 • عمق لنگه: 36mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: insulating
 • ضخامت شیشه: 10-26mm
 • نفوذ هوا: 0.098 CFM/FT^2@299Pa
 • نفوذ آب: Static: 772 Pa Dynamic: 772 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • کشویی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-36mm
 • عرض مولیون: 96mm
 • ارتفاع مولیون: 315mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-36mm
 • عرض مولیون: 65mm - 75mm
 • ارتفاع مولیون: 162mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 30-46mm
 • عرض مولیون: 100-150mm
 • ارتفاع مولیون: 150-300mm
 • مقاوم در برابر باد: 3KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-33mm
 • عرض مولیون: 50mm
 • ارتفاع مولیون: 50-200mm
 • مقاوم در برابر باد: 2.4KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز کوچک
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 24-33mm
 • عرض مولیون: 50mm
 • ارتفاع مولیون: 50-200mm
 • مقاوم در برابر باد: 2.4KPa تا
  • نما
  • معمولی
  • عایق حرارتی
  • سایز کوچک
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 36mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.105CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 730 Pa Dynamic: 730 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • معمولی
  • کشویی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 40mm
 • عمق لنگه: 48mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.125 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 718 Pa Dynamic: 718 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • معمولی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز کوچک
  • قیمت کمتر
 • عمق فریم: 56mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 815 Pa Dynamic: 815 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • درب
  • معمولی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 56mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 815 Pa Dynamic: 815 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • درب
  • معمولی
  • لولایی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.11 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 718 Pa Dynamic: 718 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • معمولی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 48mm
 • عمق لنگه: 58mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.12 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 718 Pa Dynamic: 718 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • معمولی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت کمتر
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 36mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 756 pa Dynamic: 756 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • کشویی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 48mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: عایق
 • ضخامت شیشه: 22mm ، 24mm
 • نفوذ هوا: 0.12 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 718 pa Dynamic: 718 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 100mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm ، 24mm
 • نفوذ هوا: 0.11 CFM/FT^2 299 Pa @
 • نفوذ آب: Static: 718 pa Dynamic: 718 pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • پنجره
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • دو حالته
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
 • عمق فریم: 56mm
 • عمق لنگه: 56mm
 • ابعاد همپوشانی: 6mm
 • ضخامت تیغه های پلی امید: 14.8mm
 • نوع پنجره: Insulating
 • ضخامت شیشه: 22mm , 24mm
 • نفوذ هوا: 0.1 CFM/FT^2 @ 299 Pa
 • نفوذ آب: Static: 815 Pa Dynamic: 815 Pa
 • عملکرد آکوستیک: Std STC: 32 Std OITC: 26
  • درب
  • عایق حرارتی
  • لولایی
  • سایز کوچک
  • سایز بزرگ
  • قیمت بیشتر
  منوی اصلی
  شرکت
  محصولات
  بلاگ
  میز کار من

  همین حالا ثبت نام کنید و ...